Juhász Dezső tematikái
Utoljára módosítva: 2014.05.23. 10:49:26

 

A nyelv térben és időben (MNY11-243)

 

Témakörök és olvasmányok a kollokviumhoz


 

 1. A nyelvtörténet tárgya, részterületei, érintkező tudományai. A diakrón nyelvészet kapcsolata a többi nyelvvizsgálati dimenzióval (területi, társadalmi, kulturális szempontok). A nyelvhasználat a történetiség szemszögéből („külső” és „belső” nyelvészet).

Olvasmányok: Kiss–Pusztai szerk. 2003. 13–14, 37–41, 58–65; Balázs–Veszelszki szerk. 2012: egy előadás választandó a „Kulturális nyelvészet a történetiségben” c. fejezetből (leginkább Haader, Keszler, Kuna és Terbe előadásai: 143–167).

 

 1. A nyelvtörténet korszakai és forrásai. A nyelv térbeli történéseinek típusai.

Olvasmányok: Kiss–Pusztai szerk. 2003. 15–22; Kiss szerk. 2001. 107–108, 122–127.

 

 1. A magyar nép útja az Uráltól a Kárpát-medencéig. Interetnikus és interlingvális kapcsolatok. A honfoglalás előtti iráni, ótörök és szláv jövevényszavaink mint a nyelvtörténet, a társadalom- és művelődéstörténet forrásai.

Olvasmányok: Kiss–Pusztai szerk. 2003. 193–203. Az ősmagyar kor szókincs-történetének tömör áttekintése még itt is olvasható: Kiefer szerk. 2006. 439–443.

 

 1. Az ősmagyar kor tájnevei (Dentümogyer, Levedia, Etelköz) mint az őstörténet és a nyelvtörténet forrásai.

Olvasmányok: Juhász 1991, 1996.

 

 1. A honfoglalás és az Árpád-kor eseményeinek hatása a nyelvre. Korai történeti forrásaink (Bíborban született Konstantin, Anonymus) történelmi és nyelvtörténeti felhasználhatósága, különös tekintettel a tulajdonnevekre. Az Árpád-kori kun és besenyő nyelvi, etnikai hatás.

Olvasmányok: Kiss–Pusztai szerk. 2003. 389–390; Benkő 1998. 28–57, Juhász 2008.

 

 1. A kultúraváltás tükröződése a nyelvben. A korai latin és az újlatin hatás a szókincsben. Vándorszavak, tükörszavak.

Olvasmányok: Benkő 1972; Kiss–Pusztai szerk. 2003. 386–392.

 

 1. A magyar nyelv régi szláv és német jövevényszavainak nyelvi (hangtörténeti, szótörténeti, jelentéstörténeti) és művelődéstörténeti tanulságai.

Olvasmányok: Kiss–Pusztai szerk. 2003. 381–385, 625–627, vagy Kiefer szerk. 2006. 444–448.

 

 1. Kik azok a székelyek, és milyen történeti kapcsolat fűzi őket a csángókhoz? (településtörténeti és nyelvjárás-történeti vonatkozások.)

Olvasmányok: Juhász 1995, Kiss szerk. 2001. 302–323, Kiss–Pusztai szerk. 2003. 601–602, 605–606.

 

 1. A középmagyar kor történelmi, kulturális és nyelvi eseményei; a hódoltság kora. A reformáció, könyvnyomtatás, bibliafordítások és nyelvtanok hatása. Az írott nyelvi norma megalapozása.

Olvasmányok: Szathmári 1968. 23–27, (68–)69, 86–92.

 

 1. A magyar nyelv teljes nyelvtani rendszerrel bíró változatainak kialakulása és egymáshoz való viszonya: nyelvjárási szóbeliség és írásbeliség, regionális köznyelvek és irodalmi nyelvek, a nemzeti sztenderd ~ nemzeti nyelv (irodalmi és köznyelv).

Olvasmányok: Kiss szerk. 2001. 42–46, 234–242.

 

 1. A magyar nyelv közép-európai kapcsolatai az újmagyar korban. Magyar jövevényszavak az európai nyelvekben. A magyar szókincshatás kutatói.  

Olvasmányok: Hadrovics 1989, Tóth Szilárd előadásjegyzete.

 

 1. Az újabb magyar kor történelmi és kulturális változásai és ezek hatása a nyelvre. A magyarság Trianon utáni széttagolódása és ennek nyelvi következményei. Napjaink nyelvújítása és a szókincsbővítés forrásai.

Olvasmányok: Kiss–Pusztai szerk. 2003. 804–810; Minya 2003. 7–28.

 

 

Irodalom

 

Benkő Loránd 1972. A társadalom anyagi és szellemi műveltsége a szókincs történeti vizsgálatának tükrében. In: Általános nyelvészeti tanulmányok VIII. 11–27.

Benkő Loránd 1998. Név és történelem. Tanulmányok az Árpád-korról. Bp.

Balázs Géza –Veszelszki Ágnes szerk. 2012. Nyelv és Kultúra – Kulturális nyelvészet. Bp.

Hadrovics László 1989. A magyar nyelv kelet-közép-európai szellemi rokonsága. In: Balázs János szerk., Nyelvünk a Duna-tájon. Bp. 7–46.

Juhász Dezső 1991. Dentümogyer. In: Hajdú Mihály – Kiss Jenő szerk., Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Bp. 300–303.

Juhász Dezső 1995. Lakatos Demeter a nyelvjárásórán. In: Laczkó Krisztina szerk., Emlékkönyv Szathmári István hetvenedik születésnapjára. Bp. 198–208.

Juhász Dezső 1996. Az ősmagyar kor tájnevei a magyar tájnevek rendszerében. Szabolcs-Szatmár-beregi Szemle 1996/2: 171–178.

Juhász Dezső 2008. Korai nyelvemlékeink nyelvjárástörténetéhez. In: Büky László – Forgács Tamás – Sinkovics Balázs szerk., A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei V. Szeged, 87–93.

Kiss Jenő szerk. 2001. Magyar dialektológia. Bp.

Kiss Jenő – Pusztai Ferenc szerk. 2003. Magyar nyelvtörténet. Bp.

Kiefer Ferenc szerk. 2006. Magyar nyelv. Bp.

Minya Károly 2003. Mai magyar nyelvújítás. Szókészletünk módosulása a neologizmusok tükrében a rendszerváltozástól az ezredfordulóig. Bp.

Szathmári István 1968. Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk. Bp.

 

  Tóth_Magyar jövevényszavak.pdf

  Toth ELTE ELOADAS.pdf
  © 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti... Tanszék honlapja – Szerkesztő: Terbe Erika - terbe.erika@btk.elte.hu, ArtCMS v. 2.0β