Juhász Dezső tematikái
Utoljára módosítva: 2018.04.04. 10:36:12

 

 A nyelv térben és időben (MNY11-243)

Témakörök és olvasmányok a kollokviumhoz


 

1.     A nyelvtörténet tárgya, részterületei, érintkező tudományai. A diakrón nyelvészet kapcsolata a többi nyelvvizsgálati dimenzióval (területi, társadalmi, kulturális szempontok). A nyelvhasználat a történetiség szemszögéből („külső” és „belső” nyelvészet).

Olvasmányok: Kiss–Pusztai szerk. 2003: 13–14, 37–41, 58–65, Juhász 2011, Kiss–Pusztai szerk. 2018: 17–40.

 

2.     A nyelvtörténet korszakai és forrásai. A nyelv térbeli történéseinek típusai.

Olvasmányok: Kiss–Pusztai szerk. 2003: 15–22; Kiss szerk. 2001: 107–108, 122–127, Kiss–Pusztai szerk. 2018: 43–77.

 

3.     A magyar nép útja az Uráltól a Kárpát-medencéig. Interetnikus és interlingvális kapcsolatok. A honfoglalás előtti iráni, ótörök és szláv jövevényszavaink mint a nyelvtörténet, a társadalom- és művelődéstörténet forrásai.

Olvasmányok: Kiss–Pusztai szerk. 2003: 193–203, Kiss–Pusztai szerk. 2018: 390–393. Az ősmagyar kor szókincs-történetének tömör áttekintése még itt is olvasható: Kiefer szerk. 2006: 439–443.

 

4.     A tulajdonnevek mint az őstörténet és a nyelvtörténet forrásai. Az ősmagyar kor tájnevei (Dentümogyer, Levedia, Etelköz).

Olvasmányok: Juhász 1991, 1996, Kiss–Pusztai szerk. 2018: 284–307.

 

5.     A honfoglalás és az Árpád-kor eseményeinek hatása a nyelvre. Korai történeti forrásaink (Bíborban született Konstantin, Anonymus, oklevelek stb.) történelmi és nyelvtörténeti felhasználhatósága. Az Árpád-kori kun és besenyő nyelvi, etnikai hatás.

Olvasmányok: Kiss–Pusztai szerk. 2003: 389–390; Benkő 1998: 28–57, Juhász 2008.

 

6.     A kultúraváltás tükröződése a nyelvben. A korai latin és az újlatin hatás a szókincsben. Vándorszavak, tükörszavak.

Olvasmányok: Benkő 1972, Kiss–Pusztai szerk. 2003: 386–392.

 

7.     A magyar nyelv régi szláv és német jövevényszavainak nyelvi és művelődéstörténeti tanulságai.

Olvasmányok: Kiss–Pusztai szerk. 2003: 381–385, 625–627, vagy Kiefer szerk. 2006: 444–448.

 

8.     Két népcsoport, a székelyek és a csángók nyelv- és településtörténetének kérdései. Az ö-zés és í-zés hangtörténeti háttere.

Olvasmányok: Kiss szerk. 2001: 302–323, Kiss–Pusztai szerk. 2003: 601–602, 605–606.

 

9.     A középmagyar kor történelmi, kulturális és nyelvi eseményei; a hódoltság kora. Az oszmán-török jövevényszavak. A reformáció, könyvnyomtatás, bibliafordítások és nyelvtanok hatása. Az írott nyelvi norma megalapozása.

Olvasmányok: Szathmári 1968: 23–27, 68–69, 86–92, Kiss–Pusztai szerk. 2018: 361–377, Kiss–Pusztai szerk. 2018: 402–405.

 

10.                       A magyar nyelv teljes nyelvtani rendszerrel bíró változatainak kialakulása és egymáshoz való viszonya: nyelvjárási szóbeliség és írásbeliség, regionális köznyelvek és irodalmi nyelvek, a nemzeti sztenderd ~ nemzeti nyelv (irodalmi és köznyelv).

Olvasmányok: Kiss szerk. 2001: 42–46, 234–242, Kiss–Pusztai szerk. 2018: 361–377, 405–409.


11.                     Az újabb magyar kor történelmi és kulturális változásai és ezek hatása a nyelvre. A magyarság Trianon utáni széttagolódása és ennek nyelvi következményei. Napjaink nyelvújítása és a szókincsbővítés forrásai.

Olvasmányok: Kiss–Pusztai szerk. 2003: 804–810; Minya 2003: 7–28, Kiss–Pusztai szerk. 2018: 382–389, 409–415.

 

 

Irodalom

(A könyvekből: kiválasztott fejezetek.)

 

Benkő Loránd 1972. A társadalom anyagi és szellemi műveltsége a szókincs történeti vizsgálatának tükrében. In: Általános nyelvészeti tanulmányok 8: 11–27.

Benkő Loránd 1998. Név és történelem. Tanulmányok az Árpád-korról. Akadémiai Kiadó, Bp.

Juhász Dezső 1991. Dentümogyer. In: Hajdú Mihály – Kiss Jenő szerk., Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Bp. 300–303.

Juhász Dezső 1996. Az ősmagyar kor tájnevei a magyar tájnevek rendszerében. Szabolcs-Szatmár-beregi Szemle 1996/2: 171–178.

Juhász Dezső 2008. Korai nyelvemlékeink nyelvjárástörténetéhez. In: Büky László – Forgács Tamás – Sinkovics Balázs szerk., A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei V. JATE Press, Szeged, 87–93.

Juhász Dezső 2011. Dimenzionális nyelvészet. In: Balázs Géza szerk., Nyelvészetről mindenkinek. Bp., 2011: 61–64.

Kiss Jenő szerk. 2001. Magyar dialektológia. Osiris Kiadó, Bp.

Kiss Jenő – Pusztai Ferenc szerk. 2003. Magyar nyelvtörténet. Osiris Kiadó, Bp.

Kiss Jenő – Pusztai Ferenc szerk. 2018. A magyar nyelvtörténet kézikönyve. Tinta Könyvkiadó, Bp.

Kiefer Ferenc szerk. 2006. Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Bp.

Minya Károly 2003. Mai magyar nyelvújítás. Szókészletünk módosulása a neologizmusok tükrében a rendszerváltozástól az ezredfordulóig. Tinta Könyvkiadó, Bp.

Szathmári István 1968. Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk. Akadémiai Kiadó, Bp. 

         

 

    Ny_térben és idõben_2018.pdf
    © 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti... Tanszék honlapja – Szerkesztő: Terbe Erika - terbe.erika@btk.elte.hu, ArtCMS v. 2.0β