A szókészlet története
Utoljára módosítva: 2011.02.15. 13:56:39

 

 

 

 

A szókészlet története (MA)

 

Tematika, 2011. február

 

Korompay Klára egy. docens

 

 

 

1. A szókészlet jellegzetességei, kapcsolata a művelődéstörténettel.

2. A szókészlet eredetbeli rétegei; erre vonatkozó statisztikák és ezek értelmezése.

3. Az alapnyelvi szókészlet. Ennek szerepe a magyar szókészlet egészében.

4. Nyelvünk finnugor eredete a szókészlet tükrében. Módszertani kérdések a nyelvrokonság kapcsán.

5. A belső keletkezésű szavak világa.

6. Ősmagyar kori nyelvi kapcsolataink a jövevényszavak tükrében.

7. A magyar nyelv török jövevényszavai az ősmagyarban, az ómagyarban és a      középmagyarban.

8. Közép-kelet-európai kapcsolatok az ómagyar kortól: a szláv jövevényszavak.

9. A latin hatás jelentősége a magyar szókészletben. A magyar deákság.

10. Nyelvünk kapcsolatai az újlatin nyelvekkel (francia, olasz, román jövevényszavak).

11. Nyugat-európai kapcsolatok: a német jövevényszavak és a vándorszavak.

12. Nemzetközi szavak a magyar nyelvben.

 

 

Szakirodalom (részletek az alábbi munkákból):

 

Balázs János szerk., Nyelvünk a Duna-tájon. Budapest, Tankönyvkiadó, 1989.

Benkő Loránd, Adalékok az ősmagyar szóhasadás eseteihez. In: Pais Dezső – Benkő Loránd szerk., Szótörténeti és szófejtő tanulmányok. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1963. 18–39.

Benkő Loránd, A társadalom anyagi és szellemi műveltsége a szókincs történeti változásainak tükrében. In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok VIII, 11–27. 1972.

Gerstner Károly, A magyar nyelv szókészlete. In: Kiefer Ferenc főszerk., Magyar nyelv. Akadémiai kézikönyvek. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2005. 437–480.

Kiss Lajos, Műveltségszók, vándorszók, nemzetközi szók. Magyar Nyelv 1966: 179–188.

Kniezsa István, A magyar nyelv szláv jövevényszavai 1–2. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1955.

Ligeti Lajos, A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az Árpád-korban. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1986.

Mollay Károly, Német–magyar nyelvi érintkezések a XVI. század végéig. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1982.

Zsilinszky Éva, Szókészlettörténet. In: Kiss Jenő – Pusztai Ferenc szerk., Magyar nyelvtörténet. Budapest, Osiris Kiadó, 2003. 173–203, 372–392, 618–631, 725–738, 804–823.

Történeti és etimológiai szótárak (TESz., EWUng., UEWb. stb.).

© 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti... Tanszék honlapja – Szerkesztő: Terbe Erika - terbe.erika@btk.elte.hu, ArtCMS v. 2.0β