Szabó T. Annamária

Szabó T. Annamária

Szabó T. Annamária
Mellék: 5249
Szoba: A/237
E-mail: szabotannamaria@btk.elte.hu
 
 
Fokozatok:
2013: PhD (ELTE BTK)
 
Kutatási területek:
Szociolingvisztika: a nyelv, a kultúra és az identitás összefüggései; két- és többnyelvű magyar közösségek, nyelvhasználati stratégiák, nyelvi szocializációs modellek vizsgálata.
Szocioonomasztika: személynévhasználat és identitás összefüggései többnyelvűségi helyzetben, a női névhasználat.
Magyar mint idegen nyelv és oktatásmódszertan: származásnyelvi kutatások; interkulturális
kompetenciaalapú, szakmódszertani tananyagfejlesztés
 
Oktatási tevékenység:
Szociolingvisztikai, dialektológiai, szociopragmatikai tárgyú kurzusok, szakszemináriumok, speciális kollégiumok tartása: BA magyar alapszakon (külföldi hallgatóknak is); OT magyartanári képzésben; magyar mint idegen nyelv tanára mesterszakos hallgatók mentortanára (2016–2021); doktori órák tartása az alkalmazott nyelvészet (magyar mint idegen nyelv) doktori programban (2016– )