BA-képzés: magyar szak

BA-képzés: magyar szak

BA-képzés: magyar szak
Bárth János
 • A nyelvjárási tipológia elméleti-módszertani kérdései
 • Egy település helyneveinek komplex vizsgálata
 • Nyelvjárási változásvizsgálatok egy településen
 • Nyelvjárások megítélése iskolai közösségekben
 • Ragadványnevek iskolai közösségekben
Bodó Csanád
 • A nyelvi különbségtétel etnográfiai vizsgálata

 • Nyelvpolitika és nyelvi tervezés – nyelvi revitalizáció, nyelvi kisebbségek törekvései, nyelvoktatási programok
 • Részvételiség a szociolingvisztikai kutatásokban
 • Aktuális nyelvi folyamatok és gyakorlatok empirikus vizsgálata
 • Nyelv, nem és szexualitás
Farkas Tamás
 • Egy választott fejezet a magyar szókészlet történetéből (például egy fogalomkör szókincsének feldolgozása, nyelv- és művelődéstörténeti szempontból)
 • Egy választott fejezet a magyar személynevek történetéből (például a névmagyarosítások vagy a nemzeti keresztnévkincs megalkotásának kérdésköréből)
 • Az írói névadás vizsgálata (például egy mű, szerző vagy műfaj esetében, a magyar és külföldi klasszikusoktól a fantasy és sci-fi műfajáig és a filmekig)
 • A magyar szó- vagy névkincs eredete és története dilettáns/laikus nézőpontból (tartalmi, módszertani kérdések és tanulságok)
 • Alkalmazott névtani kérdések és egyéb névtípusok vizsgálata (például a tulajdonnevek fordíthatósága, kereskedelmi nevek, utcanevek, névszemiotikai tájkép)
Friczné Terbe Erika
 • A levél műfaj nyelvi sajátosságai különböző korszakokban (16– 21. század)/egy korszakban
 • Idegen szavak gyakoriságának változása a 16–18. századi misszilisekben
 • Étkezési kultúránk a középmagyar kori szakácskönyvek szókincsének tükrében
 • Jövevényszavaink nyelvi és művelődéstörténeti tanulságai (ótörök, latin, német, szláv, jövevényszavak áttekintő vagy egyes típusok részletező elemzése)
 • Középmagyar kori misszilisek nyelvjárástörténeti és történeti szociolingvisztikai elemzése
Hattyár Helga
 • A siket közösségek és nyelvhasználatuk szociolingvisztikai vizsgálata
 • Két- és többnyelvűség siket közösségekben
 • Nyelvi szocializáció
 • Nyelvhasználat és iskola
 • Gyakorlóközösségek szociolingvisztikai vizsgálata
 • Nyelvhasználat és identitás
N. Fodor János
 • Anonymus nevei (fiktív személynevek és cselekmények a gesztában)
 • Nyelvföldrajzi módszerek a történeti személynévkutatásban (családnevek és családnévtípusok térbelisége a Kárpát-medencében)
 • A magyar nyelv szókészletének jellemzése (művelődéstörténeti vonatkozások)
 • Családnevek térben és időben (a magyar családnevek kialakulása, rendszere, területisége)
 • Szinkrón dialektológiai vizsgálat (egy helyi nyelvjárás jellemzése gyűjtött anyag alapján)

Sárosi Zsófia

 • Nyelvi ideológiák és hatásuk a nyelvhasználatra a közép-, új- és újabb magyar korban
 • A  nyelvi illemre vonatkozó megnyilatkozások  nyelvi-nyelvhasználati vizsgálata a közép-, új- és újabb magyar korban (pl. illemtankönyvek, nyelvművelő írások, nyelvkönyvek stb.)
 • A nyelvhasználatra vonatkozó minősítések történeti szociolingvisztikai, történeti szociopragmatikai összehasonlító vizsgálata
 • Egy beszédaktus-típus (kérés, fenyegetés, bocsánatkérés stb.) történeti-összehasonlító vizsgálata (közép-, új- és újabb magyar kor)
 • Az udvariasság vagy az udvariatlanság fogalmának tartalma különböző korokban, különböző társadalmi csoportokban
Slíz Mariann
 • Az írói névadás vizsgálata egy szabadon választott író egy vagy több művében, vagy egy adott stílusban, műfajban, írásmódban (pl. fantasy, sci -fi, mitológia, mese)
 • A családnevek kialakulása és a magyarországi családnévállomány változása (többféle szempont lehetséges)
 • A házassági nevek változása az ómagyar kortól napjainkig
 • A tulajdonnevek fordítása (többféle forrás és módszer lehetséges; pl. szépirodalom, sajtó)
 • Nevekkel kapcsolatos laikus megközelítések és etimológiák
Szabó-Törpényi Annamária Ulla
 • Két- és többnyelvűségi esettanulmányok
 • Nyelvi szocializáció két- és többnyelvű családokban
 • Kontaktológiai kutatások, nyelvi kölcsönhatások, interferenciajelenségek vizsgálata.  A külső régiók magyar nyelvhasználata
 • Nyelv, kultúra, identitás
 • Kétnyelvűség és névhasználat
Szentgyörgyi Rudolf
 • A sumer-magyar nyelvrokonság a nyelvtörténet mérlegén
 • Kódexrészlet elemzése különböző interpretációs szinteken
 • Nyelvjárástörténeti vizsgálatok választott boszorkányper szövegében
 • A (szak)nyelvújítás valamely dokumentumának nyelvtörténeti elemzése
 • Jelentéstani huncutkodások Rejtő Jenő választott művében