Hattyár Helga

Hattyár Helga
Telefon/Mellék: (+36 1) 485 5200/5294
Szoba: A/238
E-mail: hattyar.helga@btk.elte.hu
 
 
 
 
Fokozatok:
2009: PhD (ELTE BTK)
 
Kutatási területek:
Magyarországi jelelő közösségek nyelvhasználata; siketek nyelvelsajátítása, nyelvi szocializációja, kommunikatív kompetenciái; identitásgyakorlatok a siket közösségekben; siket gyerekeket nevelő halló szülők traumafeldolgozási stratégiái és identitáskonstruálása; edukációs nyelvészet; jelnyelvi lexikográfia; beszélt nyelvi vizsgálatok (pl. BUSZI)
 
Oktatási tevékenység:
Szociolingvisztikai, szociokulturális nyelvészeti tárgyak, kutatásmódszertan, kommunikáció MA, BA, OT magyartanári képzésben; esélyegyenlőségi ismeretek MA és OT magyartanári képzésben; a magyar jelnyelvi minor bizonyos tárgyai
 
Válogatott publikációk:

1. Van-e Budapesten zárt ë? In: Kontra Miklós és Borbély Anna (szerk.): Tanulmányok a budapesti beszédről a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú alapján. Gondolat Kiadó, Budapest, 2021. 147–164. (Kontra Miklós és Vargha Fruzsina Sára szerzőtársakkal.)

2. Nyelvi fejlődés, nyelvi hozzáférés – Siket gyerekek magyar nyelvi kompetenciái. In: Heltai János Imre és Oszkó Beatrix (szerk.), Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül. Válogatás a 20. Élőnyelvi Konferencia (Budapest, 2018. augusztus 30. – szeptember 1.) előadásaiból. Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2020. 104–122. (Bokor Julianna szerzőtárssal)

3. Két módszer között – Egy empirikus vizsgálat szurdopedagógusok körében. Anyanyelv-pedagógia XI/2. (2018), 5–19. (Bokor Julianna és Bartha Csilla szerzőtársakkal)

4. Siket gyermekek jelnyelvi teljesítményének értékelése. Egy empirikus vizsgálat kezdeti lépései a JelEsély projekt keretében. In: Balázs Géza – Lengyel Klára (szerk.): Grammatika és oktatás –időszerű kérdések. Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék – Inter (IKU) – Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2018. 419–434. (Bartha Csilla és Bokor Julianna szerzőtársakkal)

5. Szövegértés és esélyegyenlő(tlen)ség. In: Havas Ferenc–Horváth Katalin–Kugler Nóra–Vladár Zsuzsa (szerk.), Nyelvben a világ. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2014. 345–352.

6. A magyarországi siketek közössége és a magyarországi jelnyelv. In: Kiefer Ferenc (főszerk.), Magyar nyelv (Akadémiai kézikönyvek). Akadémiai Kiadó,Budapest, 2006. 852–906. (Bartha Csilla és Szabó Mária Helga társszerzőkkel)