Magyartanári képzés

Magyartanári képzés

Magyartanári képzés
Bárth János
 • Nyelvjárási hátterű tanulók anyanyelvi oktatásának kérdései
 • Személynévhasználat határon túli magyar közösségekben
 • Nyelvelsajátítás kétnyelvű családokban
 • Nyelvjárásiasság a digitális íráskultúrában
 • A nyelvjárások tanításának elméleti-módszertani kérdései

Bodó Csanád
 • Nyelvi ideológiák empirikus vizsgálata egy konkrét csoportban, intézményben vagy diszkurzusban

 • A nyelvi különbségtétel etnográfiai vizsgálata

 • A kutatásban való részvétel módjai: akciókutatás, civil szociolingvisztika az oktatásban

 • Aktuális nyelvi folyamatok és gyakorlatok empirikus vizsgálata

 • Nyelv, nem és szexualitás

Farkas Tamás
 • A magyar szó- vagy névkincs dilettáns/laikus nézőpontból (tartalmi, módszertani kérdések és következtetések)

 • Egy választott fejezet a magyar szó- vagy névkincs történetéből (oktatásmódszertani kérdésekkel)

 • Névtani ismeretek, névkultúra és alkalmazott névtan az iskolában (például a magyar- és az idegennyelv-tanítás, a tantárgyköziség, az ismeretterjesztés szolgálatában)
 • Névtani ismeretek és alkalmazott névtan a mindennapokban (különböző névtípusok és gyakorlati problémák témaköréből)
 • Az írói névadás és vizsgálata, szerepe a közoktatásban (például egy mű, szerző vagy műfaj kapcsán)
Friczné Terbe Erika
 • Értjük, vagy félreértjük? – irodalmi művek szövegértelmezési problematikája nyelvészeti megközelítésben

 • Egy korai magyar nyelvű szaktudományi munka nyelvészeti elemzése (botanika, kémia, földrajz, matematika, orvostudomány stb.)

 • A nyelvi változás jelensége napjaink nyelvhasználatában (új szavak, új jelentések)
 • Nyelvtörténet az irodalomórán
 • Helyesírás-történeti vizsgálódás 16–19. századi szövegekben
Hattyár Helga
 • Szociolingvisztikai interferencia -- kommunikatív kompetenciák az osztályteremben

 • A siketoktatás lehetőségei és módszerei

 • A nyelvi sokféleség mint erőforrás az iskolai gyarkorlatokban
 • Kommunikációs gyakorlatok diákközösségekben
 • Identitások diszkurzív konstruálása iskolai környezetben
N. Fodor János
 • Többdimenziós nyelvjárásleírás eredményeinek felhasználása az oktatásban

 • Nyelvjárási attitűdvizsgálat (középiskolások vélekedése a nyelvjárásokról)

 • Nyelvjárások és anyanyelv-pedagógia (a területi változatokhoz kapcsolódó ismeretanyag megjelenése az oktatásban)
 • Névtani és névföldrajzi ismeretek felhasználása az oktatásban
 • Szinkrón dialektológiai elemzés (egy helyi nyelvjárás jellemzése gyűjtött anyag alapján)
Sárosi Zsófia
 • A nyelvtörténeti tudás hasznosításának célja és lehetőségei az iskolai oktatásban és/vagy a tudományos ismeretterjesztésben

 • Változó attitűd: stigmatizált nyelvi és nyelvhasználati jelenségek régen és ma

 • Mai magyar nyelvi és nyelvhasználati kérdések történeti magyarázata
 • A mai magyar szleng történeti előzményei
 • A férfi-női nyelvhasználattal kapcsolatos attitűdök vizsgálata történeti anyagon
Slíz Mariann
 • Az írói névadás vizsgálata egy szabadon választott író egy vagy több művében, vagy egy adott stílusban, műfajban, írásmódban (és ennek hasznosíthatósága a közoktatásban)

 • Személynévadás és -névhasználat kisebbségi helyzetben (illetve e kérdéskörnek a nevelésben, a világszemlélet alakításában való felhasználhatósága)

 • Kereszt- és családnevekkel kapcsolatos attitűdök, asszociációk vizsgálata (illetve e kérdéskörnek a nevelésben, a világszemlélet alakításában való felhasználhatósága)
 • A tulajdonnevek fordítása (és ennek felhasználhatósága a közoktatásban)
 • Nevekkel kapcsolatos laikus megközelítések és etimológiák (és ennek hasznosíthatósága a magyar nyelv és szókészlet eredetének tanításában)
Szabó-Törpényi Annamária Ulla
 • Szociolingvisztikai témakörök tanítása a középiskolai magyarórán

 • „Szólj, s ki vagy, elmondom.” Nyelvi ideológiák a közösségi oldalakon
 • Szociolingvisztikai vizsgálatok kétnyelvű családok körében
 • A magyar nyelv változatainak bemutatása (kortárs) magyar szépirodalmi művek, versek, dalok segítségével
 • A külső régiók magyar nyelvváltozatainak vizsgálata. A Termini szótár felhasználási lehetőségei a nyelvtanórán
Szentgyörgyi Rudolf
 • Nyelvjárási és/vagy államnyelvi háttérel a középiskolában

 • A nyelvtörténet mint magyarázó elv a leíró nyelvtan tanításában

 • Nyelvtörténet az irodalomórán
 • Finnugor nyelvrokonságunk tanításának módszertani buktatói
 • A magyar nyelv történetének tanítása: tankönyvelemzés