Névtan

Névtan

Névtan

Névkutató Munkacsoport

A Névkutató Munkacsoport tágabb értelemben az egyetemünk magyar nyelvészeti tanszékén a 20. század első felétől folyó névtani kutatások, szorosabban véve pedig az 1970-es évek elején megalakult, Hajdú Mihály nevéhez köthető Névkutató Munkaközösség működésének folytatója. Tevékenységi köre a névtan minden ágára kiterjed, de különösen a történeti, illetve a szinkrón személynév-, valamint helynévkutatás, a névtörténet mellett a névföldrajz, a dimenzionális nyelvészeti megközelítésmód, valamint az alkalmazott névtan művelése jellemzik.

Kiadói tevékenységének eredménye a magyar névkutatás folyóiratának, a Névtani Értesítőnek a rendszeres megjelentetése (1979-től), valamint a Magyar Névtani Értekezések sorozat kiadása; korábbi névtani sorozatai lezárultak (ezekről lásd itt). Működéséhez kapcsolódik az évtizedes múlttal rendelkező Alkalmazott Névkutatás konferenciasorozat (társ)szervezői feladatainak ellátása.

Az egyetemi képzés különböző szintjein biztosít névtani kurzusokat, a magyar nyelvészet doktori program névtan alprogramjáig terjedően. Tevékenységéhez kapcsolódik az ELTE Névtani Diákműhelyének működése is.

További irodalom: Farkas Tamás: A névtan a felsőoktatásban, az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékén. (In: Bárth M. János – Bodó Csanád – Kocsis Zsuzsanna szerk., A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, Budapest, 2015. 358–367.)

 

Névtani kutatócsoportok és fontosabb projektek

 
Alkalmazott Névtani Kutatócsoport

A kutatócsoport alapvető célja az alkalmazott névtan különböző kutatási területeinek, témaköreinek, irányainak és lehetőségeinek a vizsgálata, illetve az alkalmazott névkutatás hazai megerősítése. Céljai közé tartozik egyúttal az interdiszciplináris, illetve multidiszciplináris megközelítésmódok alkalmazása, a magyar és a nemzetközi kutatások közötti kapcsolódási pontok keresése. Tevékenységi körét jellemzi az Alkalmazott Névkutatás című konferenciasorozat megindítása és rendszeres megszervezése (2012-től), számos tanulmány és néhány önálló kötet megjelentetése, valamint a Nemzetközi Névtudományi Társaság Terminológiai Munkacsoportja magyar bizottságának működtetése. Az ELTE és a KRE közötti együttműködésben alakult meg 2011-ben, és tevékenykedik azóta is, a KRE részéről Bölcskei Andrea közreműködésével.

Kutatócsoport-vezető: Slíz Mariann

Bővebben>>

 
Magyar Nemzeti Helynévtár Program ELTE-s részprojektje

A nagyszabású program 2022-ben indult, a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott és a Debreceni Egyetem által koordinált tudományos vállalkozás, amelynek célja a teljes magyar nyelvterület helyneveinek összegyűjtése és közzététele. A projekt épít a korábbi helynévközlésekre, forrásokra, de központi feladata élőnyelvi terepmunka segítségével felmérni a mai helynévállományt. Ezt a munkát elsősorban a különböző magyar felsőoktatási intézmények speciális kurzusokon felkészített hallgatói végzik. Az ELTE részéről a program első évében a jelentkezők saját kiválasztott településükön kívül Bács-Kiskun megyei, a Kalocsai járáshoz tartozó helységekben gyűjtenek, és dolgoznak föl adatokat. Az elkészült anyagok a MNHP központi adatbázisába kerülnek, amelyet az interneten is el lehet majd érni, és később járásonként helynévszótár formájában jelennek meg.

Koordinátor: Bárth M. János

Bővebben>> (előkészületben)

 
Your Name is Your History: Personal Names as Common Cultural Heritage of the V4 Region

A program alapvető célja a visegrádi országok személynévanyagának vizsgálata, konkrétan pedig egy többnyelvű online családnévszótár létrehozása, valamint egy közös egyetemi kurzus kidolgozása, illetve megvalósítása. A közös munka legfőbb motivációja, hogy a nevek sok információt őriznek az őket használó társadalomról és kultúráról, s a V4 országok összefonódó történelme, kulturális közelsége számos hasonlóságot, kapcsolatot, közös elemet eredményezett névállományukban. A nevek ily módon a régió közös múltjának, kultúrájának megértésében és a nemzeti identitás formálásában egyaránt szerepet játszanak. A projekt egyrészt tudományos célokat szolgál, másrészt a nevek eredete és története iránt érdeklődő tágabb közönség számára is szól. A 2022-ben induló, a Visegrádi Alap által támogatott projektben közreműködő partnereink a Cseh Tudományos Akadémia, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem és a poznańi Adam Mickiewicz Egyetem.  

Kutatásvezető: Slíz Mariann

 
 
Történeti Magyar Családnévatlasz (TMCsA.)

A kutatási program legfontosabb célja a Kárpát-medencei történeti magyar családnévanyag névföldrajzi alapú, komplex vizsgálata. Az elemzések az első két országos összeírás (1715, 1720) személynévanyaga alapján 2011 és 2014 között létrehozott adatbázisokra épülnek, amelyek az NKFIH 116414. számú pályázata keretében 2015 és 2020 között (egyetemi hallgatók közreműködésével) kiegészültek az erdélyi vármegyék 1713-as és 1721/22-es megyei adóösszeírásainak névanyagával. A névtanilag kódolt több százezres adatot tartalmazó adatbázisok lehetővé teszik a természetes módon keletkezett családnevek névtani és interdiszciplináris elemzését a névföldrajzi módszer segítségével. A vizsgálatok főként etimológiai, történeti dialektológiai, névrendszertani és etnikai rekonstrukciós szempontú problémákat és kérdésfeltevéseket érintenek.

Kutatásvezető: N. Fodor János

 
 
Erdélyi Helynévtörténeti Adattár és interaktív névföldrajzi atlasz (EHA.)
A neves kolozsvári nyelvész, Szabó T. Attila erdélyi történeti helynévgyűjtése kéziratban őrződött meg, és halála után, az 1990-es években Benkő Loránd javaslatára Budapestre került. Megjelentetése Hajdú Mihály irányításával, tanszéki oktatók és hallgatók közreműködésével folyt 2001 és 2010 között. A könyv formájú adattár hatékonyabb felhasználhatósága érdekében Bárth M. János eha.elte.hu címmel 2017-ben egy olyan adatbázist és honlapot hozott létre, amelyen a helynevek több szempont szerint kereshetők, és a nyelvi adatok digitális térképeken, névföldrajzi atlaszlapokon jeleníthetők meg.

Kutatásvezető: Bárth M. János / Hajdú Mihály

 
 
Dictionary of Medieval Names from European Sources (DMNES.) magyar modulja
A nemzetközi együttműködésben zajló projekt célja, hogy összegyűjtse és online szabadon hozzáférhető névszótári formában feldolgozza a középkori európai, nem elbeszélő forrásokban fennmaradt keresztnévi adatokat. Ennek köszönhetően könnyen kereshetővé, megismerhetővé válnak egy-egy név különféle nyelvi megfelelői, valamint a belőlük létrejött változatok. A szótár révén jól láthatóvá válik az európai keresztnévállomány közös rétege, az egyes nemzeti névállományok közti kapcsolatok hálózata, így mind a név- és nyelvtudomány (pl. nyelvtörténet), mind a történettudomány számára hasznos információkkal szolgálhat, valamint a nagyközönség érdeklődésére is számot tarthat.

Magyar szerkesztő: Slíz Mariann

 
 
Magyarországi hivatalos családnév-változtatások kutatása

Interdiszciplináris kutatócsoportként a családné v-változtatások tágabb témakörének elméleti, történeti és gyakorlati kérdéseit tette vizsgálatai tárgyává. Eredményeit hazai és nemzetközi publikációkban, áttekintő és alapozó jellegű elemzésekben, módszertani, eset- és résztanulmányok formájában, forrásközlésekben, illetve egy reprezentatív jellegű tanulmánykötetben és egy kapcsolódó monográfia keretében tette közzé. Tevékenységével egyik megalapozója volt a magyarországi hivatalos családnév-változtatások történeti adatbázisa (MCsvA.) létrejöttének. 2004-ben alakult meg Farkas Tamás, N. Fodor János, Juhász Dezső, illetve Kozma István történész részvételével; tevékenységét 2005–2008 közt OTKA-pályázati támogatással folytatta.

Kutatásvezető: Farkas Tamás

Bővebben >> (régi honlap)