Nyelvtörténet 1.
Utoljára módosítva: 2011.11.04. 13:09:26Nyelvtörténet 1.

 

BBN-MNy 251

 

 

 

Sárosi Zsófia előadása

 

 

Az előadásokon elhangzó fontosabb fogalmak listája:

 

 

analógia – rendszerkényszer                                      mesterséges szóalkotás

azonosság/egyöntetűség elve                                    adaptáció

funkcionális szemléletmód                                        produktivitás (képző)

kettős beágyazottság                                                 kontaktusnyelv

beszédalkalmazkodás (akkomodáció)                       nyelvi egységesülés /integráció/

látszólagosidő-vizsgálat                                                        konvergencia

valóságosidő-vizsgálat                                              nyelvi elkülönülés/differenciáció/

változás-láncolat                                                                   divergencia

hangváltozási tendencia                                            nyelvhasználati színtér

hasadás                                                                      alapnyelvi szókészlet

gazdaságosságra törekvés a nyelvben                       alapszókészlet

(nyelvi ökonómia)                                                      arealitás

egyértelműségre törekvés a nyelvben                        nyelvtörténeti korszakok

tővéghangzó eltűnése                                                nyelvi attitűd

szubsztrátum

szupersztrátum                                                          hanghelyettesítés

grammatikalizáció (agglutináció)                              kettősnyelvűség

szóteremtés                                                                regionális köznyelv

szóalkotás                                                                  lexikológiai jelentés

változás és hagyomány a nyelvben                           kontextuális jelentés

erősen/kevésbé strukturált rendszer                          pejoráció

népetimológia                                                            amelioráció

motivált/motiválatlan szerkezet, jelentés                  jelentésbővülés, jelentésszűkülés

névátvitel                                                                   a szó környezetfelidéző szerepe

történeti szociopragmatika

analitikus és szintetikus szerkesztésmód                   funkció újrakifejezése

 

 

Irodalom:

 

– Magyar nyelvtörténet (Kiss Jenő–Pusztai Ferenc szerk.) Osiris Kiadó, Budapest, 2003. (a továbbiakban: MNyt): 23–44, valamint 108, 109, 159, 167, 174–181, 188–189, 193–195, 200–203, 319, 381–387, 611–612, 811–815, 853–856 (első két soráig), 864, 871–873, 889–891.

Bárczi Géza–Benkő Loránd–Berrár Jolán: A magyar nyelv története. Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. 23–30, 84–93.

Benkő Loránd, A történeti nyelvtudomány alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. 136–146., 183–195.

– William Labov: A nyelvi változás mechanizmusáról. In: Pap–Szépe (szerk.): Társadalom és nyelv. Gondolat, Budapest, 1975. 253–285.

– Rácz Endre: A mai magyar nyelv változásai. In: Magyar Nyelv 1987/1. 1–7.

– Sárosi Zsófia: Történeti szociopragmatika – magyar nyelvtörténet más megközelítésben. In: Magyar Nyelv, 2003/4. 434–447.

 

 

Ajánlott olvasmány:

 

 

- Bárczi Géza, A finnugorság ősműveltsége. In:  A magyar nyelv életrajza. Gondolat, Budapest, 1966. 26–32.

 

 


 

A kollokvium anyaga az előadás és az ott elhangzottakat felidéző, pontosító, bővítő, értelmező fenti irodalom.

 

 

 

 

Terbe Erika előadása

 

 

Az előadásokon elhangzó fontosabb fogalmak listája:

 

 


 

analógia – rendszerkényszer                                      mesterséges szóalkotás

azonosság/egyöntetűség elve                                    adaptáció

funkcionális szemléletmód                                        produktivitás (képző)

kettős beágyazottság                                                 kontaktusnyelv

beszédalkalmazkodás (akkomodáció)                       nyelvi egységesülés /integráció/

látszólagosidő-vizsgálat                                                        konvergencia

valóságosidő-vizsgálat                                              nyelvi elkülönülés/differenciáció/

változás-láncolat                                                                   divergencia

hangváltozási tendencia                                            nyelvhasználati színtér

hasadás                                                                      alapnyelvi szókészlet

gazdaságosságra törekvés a nyelvben                       alapszókészlet

(nyelvi ökonómia)                                                      arealitás

egyértelműségre törekvés a nyelvben                        nyelvtörténeti korszakok

tővéghangzó eltűnése                                                nyelvi attitűd

szubsztrátum

szupersztrátum                                                          hanghelyettesítés

grammatikalizáció (agglutináció)                              kettősnyelvűség

szóteremtés                                                                regionális köznyelv

szóalkotás                                                                  lexikológiai jelentés

változás és hagyomány a nyelvben                           kontextuális jelentés

erősen/kevésbé strukturált rendszer                          pejoráció

népetimológia                                                            amelioráció

motivált/motiválatlan szerkezet, jelentés                  jelentésbővülés, jelentésszűkülés

névátvitel                                                                   a szó környezetfelidéző szerepe

vándorszavak

analitikus és szintetikus szerkesztésmód                   funkció újrakifejezése

mesterséges szóalkotás

absztrahálódás

 

 

 

Témakörök:

 

1. A nyelvi változás általános kérdései

 • szinkrónia és a diakrónia kapcsolata
 • romlik-e a nyelv
 • a nyelvi változás okai
 • a nyelvi ökológia szerepe
 • kettős beágyazottság

2. A hangtani változások

 • a fonémarendszer változékonysága
 • a hangváltozási tendencia
 • fonologizálódás–defonologizálódás
 • változásláncok

3. A morfematikai változások

 • analitikus szerkesztés–szintetikus szerkesztés
 • grammatikalizáció
 • alak és funkció egyensúlya
 • hasadás
 • az igei paradigmákat létrehozó igény

4. A szókincs változása

 • a változásra hajlamosító tényezők
 • a változások lehetőségei–korlátai
 • a változások okai
 • az idegen nyelvi hatások
 • az átvételek nyelvrendbeli jellemzői
 • a mesterséges beavatkozás: nyelvújítás

5. A jelentésváltozás

 • a gondolkodás szerepe
 • névátvitel
 • jelentésbővülés –jelentésszűkülés
 • a szóhangulat változása

 

 

Irodalom:

 

(Kiss Jenő–Pusztai Ferenc szerk.) 2003. Magyar nyelvtörténet. Osiris Kiadó, Budapest. (a továbbiakban: MNyt): 23–44, valamint 108, 109, 159, 167, 174–181, 188–189, 193–195, 200–203, 319, 381–387, 611–612, 811–815, 853–856 (első két soráig), 864, 871–873, 889–891.

– Bárczi Géza 1966. A finnugorság ősműveltsége. In: A magyar nyelv életrajza. Gondolat, Budapest 26–32.

Benkő Loránd1988. A történeti nyelvtudomány alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest, 85–95, 95–107, 136–146, 183–195, 195–212.

– Hegedűs Attila 2006. Punnyadt, avagy adalék a nyelvi változás mechanizmusához. Magyar Nyelvőr 498–501.

– Kiss Jenő 2011. Nyelvromlás? Magyar Nyelv 9–20.

– William Labov 1975. A nyelvi változás mechanizmusáról. In: Pap–Szépe (szerk.): Társadalom és nyelv. Gondolat, Budapest, 253–285.

– Laziczius Gyula 1941–43. Átmeneti szókategóriák. Nyelvtudományi Közlemények 14–25.

– Rácz Endre 1987. A mai magyar nyelv változásai. Magyar Nyelv 1–7.

 

 

A kollokvium anyaga az előadás és az ott elhangzottakat felidéző, pontosító, bővítő, értelmező fenti irodalom.

 

 


Nytört EA fogalmak-irod2011ősz.doc
© 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti... Tanszék honlapja – Szerkesztő: Terbe Erika - terbe.erika@btk.elte.hu, ArtCMS v. 2.0β